Hejného metóda – aktívne deti na vyučovaní matematiky

Hejného metóda predstavuje alternatívny prístup k vyučovaniu matematiky. Kladie pri tom dôraz na aktívne zapájenie detí do vyučovacieho procesu.

Matematik Milan Hejný sa v roku 1974, po konflikte s učiteľkou svojho syna, rozhodol, že ho bude vyučovať sám. O pár rokov neskôr publikoval svoje poznatky ako ucelenú stať, ktorá dostala názov Hejného metóda.
Pri Hejného metóde deti riešia úlohy samostatne, formou experimentov a diskusie. Poznatky si tak osvojujú prirodzenejšou cestou a natrvalo. Učiteľ tu nemá za úlohu vysvetľovať ani opravovať, iba deti vedie z pozície tzv. sprievodcu. Pracovné tempo si každý prispôsobí podľa vlastných schopností.

 

Spokojnosť rodičov

Mnoho rodičov oceňuje Hejného metódu a vyučovanie podľa nej sa im páči. Väčšinu postupov deti objavia vďaka zvedavosti a hravosti samé. Pri vyučovaní však môže nastať niekoľko problémov. Rodičia, ktorí majú učenie spojené s bifľovaním vzorcov a násobilky, budú tento prístup zatracovať a tým v podstate navádzať deti, aby sa nezapájali a nespolupracovali.

Tiež učiteľ, ktorý nemá s týmto konceptom skúsenosť, môže mať problém nechať deti samostatne myslieť, špekulovať a skúmať, alebo môže mať tendenciu prednášať im vzorce formou prednesu. Kým matematika je pre väčšinu detí postrachom a niektorí učitelia nemajú trpezlivosť a schopnosť zrozumiteľne ju vysvetliť, Hejného metóda vraví, že obe strany robia zásadné chyby a snaží sa nabúrať zaužívané učebné procesy.
Kritici, medzi ktorými sú často profesori matematiky, tvrdia, že Hejného metóda brzdí deti v počítaní a nie je vhodná pre slabších žiakov. Akademická obec o výhodách Hejného metódy vedie dlhodobé diskusie, no doteraz neexistoval žiadny výskum, ktorý by objektívne mapoval jej výsledky. V roku 2018 však zverejnila spoločnosť Kalibro výsledky anonymného porovnávacieho testovania. Zúčastnilo sa ho 244 tried, z toho 33 učilo podľa Hejného metódy.

Prieskum ukázal, že „Hejného žiaci“, ktorí majú celkovo vo všetkých predmetoch najlepší prospech, boli priemerne lepší o 6,4% než ostatní žiaci. Prieskum nepotvrdil dohady, že žiaci vyučovaní podľa Hejného učebníc majú v porozumení matematiky zásadné nedostatky. Naopak, v podstate vo všetkých úlohách dosiahli mierne lepšie alebo výrazne lepšie výsledky.
Ukázalo sa, že žiaci, ktorí sa učia Hejného metódou dosahujú lepšie výsledky aj v iných predmetoch ako matematike, napr. v angličtine alebo v češtine.

 

Kombinácia správnej metódy a kvalitného učiteľa

Ide pravdepodobne o kombináciu viacerých faktorov – najmä prístupu učiteľa, ktorý na prvom stupni obvykle vyučuje svojich žiakov viaceré predmety. Predpokladá sa, že pokiaľ vybrané princípy uplatňuje na hodinách matematiky, bude ich uplatňovať i na ostatných predmetoch. Hejného metóda totiž kladie dôraz na skutočné pochopenie podstaty preberanej látky. To sa môže ďalej prejaviť na tom, že niektorí žiaci dokážu lepšie pochopiť aj obsah iných predmetov.

 

Matematika hrou

Ak sa rozhodnete, že deti presvedčíte, aby si obľúbili matematiku, môže vás čakať nadľudský výkon. Zvlášť, ak na ne pôjdete s ceruzkou a zošitom. Preto vám prinášame zopár zábavných tipov.

Matemág

Skúste svoje deti nadchnúť hrou Matemág od štúdia TechSophia. Matemág je hra určená pre deti do 10 rokov. Je rozdelená do 4 vekových kategórií – predškoláci, prvá trieda, druhá trieda a staršie deti.
Hlavnými hrdinami sú dievča a chlapec, ktorí nájdu magickú knihu. Cez knihu spoznajú mága a Matemágiu. Za použitia matematiky musia prekonávať rozličné nástrahy. Didaktický obsah a gradované úlohy vytvárali experti na vzdelávanie priamo pod vedením profesora Hejného.

 

Metóda Krokovanie a schody

Vedie k porozumeniu čísel u predškolákov a vychádza z reálnych jednoduchých počtov. Napr. slovo päť má pre dieťa zmysel, keď vidí päť jabĺk. Učebné prostredie, v ktorom sa naplno vyvíja porozumenie čísel sa nazýva krokovanie. Najskôr ho učiteľ sám žiakom predvedie. Povie pokyn: “Štyri kroky, začni teraz!“ Učiteľ urobí štyri kroky a počíta do rytmu jeden, dva, tri, štyri. Potom sa žiaci pridajú, počítajú s učiteľom a neskôr sami krokujú a tlieskajú do rytmu svojej chôdze. V tejto etape sa prepájajú čísla a rytmus.

Autobus

Matematické prostredie, v ktorom si deti precvičujú základné sčítanie a odčítanie, prácu s tabuľkou, či záznam deja. Ide zároveň o pohybovú hru. Začína dramatizáciou, ktorú najskôr predvedie učiteľ, potom už všetko ostáva na žiakoch.

Indícia

Nezisková organizácia Indícia sa venuje školeniam Hejného matematiky  pre učiteľov a rodičov. Zároveň im poskytuje učebnice a pomôcky. Ponúka priestor na zdieľanie skúseností, sieťovanie a ukážky príkladov dobre praxe.
Učitelia, ktorí učia Hejného metódou vidia úspechy svojej práce. Tento prístup je príjemným osviežením, kde má svoje miesto tvorivosť a hra. Na podobných základoch sa snáď časom začnú učiť aj ďalšie predmety.

 

Ak sa chcete inšpirovať ďalšími hrami, ktoré vyučujú matematiku, prečítajte si náš článok: Matematika hrou: 6 videohier, ktoré naučia vaše deti matematiku 

 

Lucia Brezovská

Lucia Brezovská vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra a pracuje ako učiteľka. Má rada inovatívne prístupy vo vzdelávaní, ktoré môžu pripraviť deti na život. V digitálnych hrách vidí veľký potenciál, ktorý treba využiť vo svoj prospech.