LARP nielen ako zábava, ale aj nástroj vzdelávania

Chceli by ste žiakov vtiahnuť do výuky, ale neviete ako na to? S odovzdávaním znalostí zážitkovou formou môže pomôcť práve LARP.

LARP predstavuje čosi medzi divadlom a stolnou hrou na hrdinov. Názov LARP je odvodený z prvých písmen anglického Live Action Role-Play, čo môžeme voľne preložiť ako improvizované hranie rolí. V LARPe nie je vopred určené, čo majú jednotlivé postavy hovoriť, alebo ako sa majú správať. Tieto rozhodnutia sú plne v rukách účastníkov. Autor hry však stanoví pravidlá, žáner, prostredie a tému príbehu, ktoré musia byť dodržané. Každý účastník si následne vyberie postavu, ktorú bude stvárňovať a dej vzniká tým, že hráči reagujú na seba navzájom. Dej prebieha často na konkrétnych vybraných lokáciách či dokonca v bežnom svete, zväčša však bez divákov.

Ak napríklad v rámci občianskej výuky potrebujete žiakom priblížiť súdny proces, namiesto prednesu učiva môžete navrhnúť komorný larp. Žiaci si rozdelia role, ktoré chcú stvárňovať: sudca, obžalovaný, žalobca, obhajca, svedok a podobne. Ako vyučujúci určíte trestný čin, ktorý bol spáchaný, pravidlá dokazovania a čas, kedy musí zaznieť rozsudok. Priebeh hry je od danej chvíle ponechaný na znalostiach a tvorivosti žiakov.

LARP a vzdelávanie

V kontexte vzdelávania sa improvizované hranie rolí nazýva Edu-LARP. Ten formou zážitkového učenia sprostredkovane predáva žiakom určitý pedagogický obsah. Okrem znalostí pomáha hranie rolí naživo žiakom nadobudnúť aj niektoré základné kompetencie a mäkké znalosti.

Edu-LARP pracuje nielen s pohybom, ale aj s duševnými procesmi a emóciami. Vďaka tomu môže učiteľ alebo lektor vytvoriť prostredie, ktoré je pre žiakov autentickejšie a motivuje ich zapojiť sa do procesu výuky. LARPy vedú hráčov k samostatnosti, sebarozvoju a budovaniu komunity. Taktiež dávajú žiakom príležitosť skúšať rôzne alternatívne riešenia situácie a na základe skúsenosti zvoliť tú najlepšiu variantu.

Zavedením Edu-LARPU do výuky je možné podporiť tri typy vzdelávacích cieľov:

  • Kognitívne vzdelávacie ciele – Hranie rôznorodých rolí pomáha pri nadobúdaní znalostí, budovaní osobných stratégií a hodnôt žiaka. Tiež pri porozumení širším sociálnym procesom, pravidlám a normám, mocenským štruktúram či ich hierarchii.
  • Afektívne vzdelávacie ciele – Vďaka zapojeniu emocionálnej zložky sa pri Edu-LARPe žiaci učia zvládať konflikty, rozvíjajú svoju flexibilitu a samostatnosť či schopnosť rozhodovania. Podporuje sa zmysel pre humor, spontánnosť, kreativita i tolerancia a solidarita s ostatnými.
  • Fyzické vzdelávacie ciele – Počas vzájomnej interakcie sa deti zdokonaľujú v zodpovednosti a primeranom správaní k druhým, učia sa spolupráci a vzájomnej dôvere a tiež rozvíjajú svoje jazykové, rétorické a komunikačné schopnosti.

Chcete vyskúšať Edu-LARP pri výuke, ale nie ste si istí, ako na to? Tu je niekoľko zásad, ktoré môžu pomôcť pri návrhu a realizácii vzdelávacích larpových hier:

  1. Štrukturujte ciele hry tak, aby upútala a udržala pozornosť žiakov.
  2. Vytvorte riadený chaos, ktorý umožní prejaviť nadšenie hráčov pre tému.
  3. Podporujte u žiakov slobodu experimentovať a nechajte priestor aj pre zlyhania. Deti sa takto môžu učiť na vlastných chybách a vidieť ich následky.
  4. Pristupujte k hre vážne, aby k tejto činnosti žiaci nestratili rešpekt.
  5. Vyhraďte si po skončení hry čas i na zdieľanie spätnej väzby a evaluáciu získaných znalostí.
  6. Zabezpečte, aby sa zapojili všetci žiaci, aj keď nie je nutné, aby každý hral rolu. Žiaci, ktorí sa nechcú zapojiť do príbehu priamo, môžu pomáhať napríklad ako facilitátori.
  7. Uľahčite účastníkom spoluprácu a neklaďte prekážky ich komunikácii.

Edu-LARP projekty doma a vo svete

V.I.A.C.
V.I.A.C. je občianske združenie, ktoré sa zameriava na prácu s mládežou vo veku od 13 rokov. Orientujú sa primárne na oblasť Oravy. Organizujú tri tematické LARPy. Sloboda? sa odohráva počas druhej svetovej vojny v tábore nútených prác. “Vypadnite!” predstavuje ponorenie do spleti ťažkostí, z ktorých východisko musia nájsť hráči sami. A v Príbehu jednej drevenice sa máte možnosť stať členom rodiny ktorú rozdeľujú názory na novo vznikajúcu priehradu.

LARP Adventure
Projekt, ktorý si kladie za cieľ implementovať larpové hry ako nástroj vzdelávania v slovenskom školskom prostredí po vzore Dánska.

Østerskov Efterskole
Østerskov Efterskole je dánska škola, ktorá má dlhoročné skúsenosti s využívaním Edu-LARPu pri výuke. Ponúka niekoľko kurzov vyučovaných formou larpovej hry ako napríklad “Ponorka”, kde musia študenti vyriešiť matematické problémy, aby dokázali spojazdniť a ovládať ponorku počas druhej svetovej vojny.

AeliaPath
AeliaPath je centrum pre holistické a zážitkové vzdelávanie, ktoré sa orientuje na design a implementáciu školských vzdelávacích programov. Ponúkajú rôzne Edu-LARPy zamerané najmä na výučbu histórie.

Jana Baluchová

Jana študuje na Masarykovej univerzite v odbore Informačné štúdiá a knihovníctvo. Venuje sa najmä oblasti dát a UX designu, ale cudzie jej nie sú ani témy spojené s EdTechom.