Hodnotenie hier:Aké oblasti hry u detí rozvíjajú a ako ich správne vyberať?

Ako rozlíšiť, ktorá hra je vhodná pre moje dieťa a ktorá nie? Pokúsili sme sa túto otázku zodpovedať pomocou dôkladnej prípravy hodnotenia hier. Toto hodnotenie sa zameriava na oblasti mozgu a aktivity dieťaťa stimulované hraním. Ide teda o psychologickú analýzu jednotlivých činností pri hraní a ich dôsledkov na dieťa. A v rámci transparentnosti sme sa ho rozhodli poskytnúť aj našim čitateľom.

Ako teda hodnotíme?

Hodnotenie hier na našom webe sme pripravovali v dvoch etapách. Prvú etapu sme začali  hĺbkovým prieskumom podobných webových stránok v zahraničí a ich jednotlivých kategórií hodnotenia hier. Z týchto kategórií hodnotenia sme vybrali tie, ktoré sa nám najviac pozdávali, ďalšie sme upravili a nakoniec pridali niektoré naše vlastné.

Hodnotenie hier sme delili podľa oblasti, ktorú u detí hry rozvíjajú. Z dlhého zoznamu kategórií hodnotenia sme urobili tri veľké logické celky :

– intelektuálny rozvoj

– emocionálny rozvoj

– rozvoj medziľudských vzťahov

V druhej etape sme vytvorili zoznam jednotlivých herných činností. Ten sme pospájali s využívanými oblasťami – išlo o konkrétne aktivity spojené s konkrétnymi funkciami mozgu, ktoré tieto aktivity spúšťajú.

Jednoduchý príklad to osvetlí. Pri hraní online hry je veľmi pravdepodobné, že dieťa musí počas hrania komunikovať s inými hráčmi. Väčšina online videohier je v angličtine. Na to, aby mohlo dieťa komunikovať so spoluhráčmi, je teda potrebné, aby využívalo anglický jazyk. Čím je hra komplexnejšia a čím väčšie množstvo interakcií s inými hráčmi od dieťaťa vyžaduje, tým viac ho núti komunikovať v angličtine. Dieťa chce prirodzene svojim spoluhráčom rozumieť, preto sa snaží pochopiť, čo mu píšu. Takisto sa snaží pochopiť výrazy samotnej hry. Takto zameraná aktivita pri hraní potom dáva príležitosť na precvičovanie anglického jazyka. Kompetencia dieťaťa v cudzom jazyku rastie bez toho, aby si to dieťa vôbec uvedomovalo.

Podobným spôsobom sme pospájali dlhý zoznam herných činností (koordinácia oko-ruka, pozornosť, jemná motorika, výber správnej cesty, osvojenie procedúry a pod.) s jednotlivými funkciami, ktoré rozvíjajú.

Intelektuálny rozvoj

Intelektuálny rozvoj je najlepšie zmapovaný celok a obsahuje najviac kategórií hodnotenia. Väčšina hier stimuluje viacero kognitívnych procesov naraz, pričom pri bežnom hraní si prevažnú väčšinu z nich neuvedomujeme.

Sú to napríklad (kritické) myslenie, riešenie problémov (problem-solving), pamäť, pozornosť, ale aj klasické školské disciplíny ako čítanie, písanie a počítanie. Takisto sem patria rozvoj cudzieho jazyka (zväčša angličtiny), strategické myslenie, ale aj kreativita.

Hodnotenie hier

Hodnotenie hier sa týka viacerých oblastí. Jednou z nich je aj intelektuálny rozvoj.

Emocionálny rozvoj

Hry nie sú iba technickou záležitosťou. Majú svoju grafickú a zvukovú stránku, často aj veľmi hlboký obsah, myšlienku, príbeh, morálne posolstvo alebo filozofiu. Dieťa je tvor emocionálny, a preto všetky tieto aspekty hier vníma veľmi citlivo. Niet teda divu, že hry formujú dieťa aj po emocionálnej stránke – prežívanie hier je veľmi silné. Dôkazov o tom je na internete veľa – napríklad si stačí na stránke YouTube vyhľadať soundtrack ku ktorejkoľvek známej hre (napr. https://www.youtube.com/watch?v=uq0EIVBdCN8). Rozvoj emocionality je často prehliadanou zložkou, ktorá hranie výrazne ovplyvňuje.

Do tejto oblasti však patrí aj viacero iných kategórií. Hodnotili sme aj to, či hra poskytuje pre dieťa pozitívny vzor hlavného hrdinu, ako aj či je jej celkový odkaz pozitívny. Takisto do tejto kategórie patrí aj rozvoj sebakontroly (trpezlivosť, pokojné reagovanie na vypäté alebo stresové situácie), prípadne či hra poskytuje dieťaťu možnosť vyskúšať si rolu vodcu (dieťa musí vedieť reagovať na často emocionálne vypäté situácie – táto kategória môže patriť aj do oblasti rozvoja medziľudských vzťahov, rozdelenie je iba formálne).

Hodnotenie hier

Pri hodnotení je potrebné brať do úvahy aj emocionálnu stránku.

Rozvoj medziľudských vzťahov

Ide o posledný, no nemenej dôležitý celok. Patrí sem rozvoj komunikačných zručností a schopnosti spolupracovať (pri online hrách, alebo hrách hraných väčším počtom hráčov – aj vo dvojici na jednom zariadení). Niektoré hry sú ťažké a nútia dieťa niektorú pasáž opakovať veľa ráz. Takýmto spôsobom sa rozvíjajú vlastnosti ako zodpovednosť, dôslednosť alebo vytrvalosť. Okrem toho hry, ktoré nesú pozitívny odkaz môžu rozvíjať aj slušné správanie dieťaťa – deje sa to napríklad vtedy, keď dieťa v hre niekomu pomôže a dostane za to od hry odmenu, alebo naopak, niekomu v hre ublíži a dostane za to nejaký postih.

 

Ostatné zložky hodnotenia

Okrem psychologických charakteristík máme aj jednoduchšie indikátory, ktoré rodičovi pomáhajú vybrať hru vhodnú do rúk jeho dieťaťa. Ide o obligátnu kategóriu vekovej adekvátnosti, ale napríklad aj tzv. save systém – akým spôsobom sa hra ukladá, či je možné ju prerušiť kedykoľvek bez nutnosti opakovať hranú pasáž, alebo či sa hra ukladá automaticky po určitom čase. Takáto informácia pomôže rodičovi lepšie pochopiť dieťa, ktoré sa bude dožadovať “ešte chvíľky”, lebo bude vedieť, že inak by dieťa náročnú pasáž muselo opakovať.

Keď si je rodič vedomý toho, čo sa pri hraní danej hry s dieťaťom deje, vie sa k tomu postaviť inak, ako keď si iba kývne rukou a povie “veď sa len hrá”. Pokiaľ má rodič vedomosť o tom, akým spôsobom hra dieťa rozvíja, vie sa s ním o tom porozprávať a tieto pozitíva upevňovať. Naopak, ak hra obsahuje aj negatívne prvky, vie ich dieťaťu vysvetliť a ukázať mu, prečo je to tak. Pomáha to dieťaťu porozumieť svetu, ktorý je niekedy zložitejší, ako dokáže samo pochopiť a zároveň si s ním rodič vytvára vzťah.

Použitá literatúra:

Marie Vágnerová (2008): Vývojová psychologie I. Karolinum – Praha.

Daniel Goleman (2014): Pozornost. Jan Melville Publishing – Praha.

Prensky (2005): The Digital Game-Based Learning Revolution. Handbook of computer game studies18, 97-122.

Krystalli P. – Panagiotis Arvanitis P. – Panagiotidis P. (2014). Evaluating Serious Games for Foreign Language Learning: An Online Grading and Visualization Tool. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), vol. 5, no. 1.

Blinka L.  – Mikuška J. (2014). The role of social motivation and sociability of gamers in online game addiction.  Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, vol. 8 no. 2.

Felini, D. (2015). Beyond Today’s Video Game Rating Systems A Critical Approach to PEGI and ESRB, and Proposed Improvements. Games and Culture, vol. 10 no.1, p. 106-122.

https://www.commonsensemedia.org/

http://www.pegi.info/sk/

http://www.esrb.org/index-js.jsp

Michal Božík

Michal Božík je psychológ, zaoberajúci sa vo svojom výskume psychologickými aspektmi hrania videohier, ako aj vzťahom medzi videohrami a vzdelávaním. Je aj autorom dokumentárneho filmu o videohrách s názvom Cesta hrdinu. Pracuje ako samostatný výskumný pracovník vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Pracoval ako herný dizajnér v spoločnosti Pixel Federation, predtým pôsobil v programe Teach for Slovakia ako učiteľ, kde pracoval aj na tom, ako prebudiť v deťoch motiváciu k učeniu pomocou hier a technológií. S hrami má bohaté skúsenosti.