Vĺčatá.sk
Hranie sa môže vzdelávať

Nájdite vhodnú hru pre svoje dieťa

Podmienky používania

Všeobecné podmienky používania internetovej stránky
občianskeho združenia Vĺčatá.sk

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto podmienky sa vzťahujú na používanie internetovej stránky <https://www.vlcata.sk> (ďalej len „Stránka“) občianskeho združenia Vĺčatá.sk, so sídlom: 96, Kaplna 90084 Kaplna, Slovenská republika, IČO: 422 64171, zaregistrovanej na sekcii verejnej správy Ministerstva vnútra SR (ďalej len „Poskytovateľ“).
  2. Poskytovateľ je občianske združenie, ktorého cieľom je o.i. informovanie rodičov prostredníctvom Stránky o pôsobení a vplyve počítačových hier na deti.
  3. Informácie, ktoré nájdete na Stránke boli zostavované s maximálnou mierou pozornosti. Napriek tomu však Poskytovateľ nemôže garantovať úplnosť a správnosť všetkých údajov. Z toho dôvodu Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu Stránky.
  4. Prístupom na Stránku súhlasíte bez výhrady s nasledujúcimi Všeobecnými podmienkami používania (ďalej len „VPP“).
  5. Poskytovateľ môže priebežne vykonávať zmeny v týchto VPP alebo v podmienkach, na ktoré tieto VPP odkazujú. Poskytovateľ sa bude snažiť upozorniť všetkých Používateľov na zmenu VPP. Keď dôjde k týmto zmenám, Poskytovateľ sprístupní aktuálnu verziu nových VPP na Stránke. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak využívate Stránku po dátume, kedy boli VPP zverejnené na internetovej stránke, považuje sa také používanie za súhlas s aktualizovanými VPP.
 2. VYMEDZENIE A VÝKLAD POJMOV
  1. Nasledujúce termíny použité v týchto VPP s veľkým začiatočným písmenom, pokiaľ nebudú inak definované, budú mať význam určený v týchto VPP.
  2. Používateľ“ je osoba, ktorá navštevuje Stránku, vytvára jej obsah alebo ju iným spôsobom používa.
  3. Strana“ je Poskytovateľ alebo Používateľ. Použitie v množnom čísle („Strany“) znamená Poskytovateľ a Používateľ.
  4. Privacy policy“ sú pravidlá ochrany osobných údajov Používateľov, ktoré sú zverejnené na Stránke Poskytovateľa a ktoré sa vzťahujú na používanie Stránky.
  5. Autorský zákon“ je zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení alebo iný zákon, ktorý tento zákon nahradí.
 3. Ochrana autorským právom
  1. Jednotlivé časti Stránky sú chránené Autorským zákonom (ďalej len „Chránený obsah“). Uvedené sa vzťahuje na akékoľvek použitie Chráneného obsahu vrátane reprodukcie, pozmeňovania, prekladu, ukladania a spracovávanie na elektronických nosičoch. Akékoľvek použitie Chráneného obsahu (ktoré nespadá pod zákonnú licenciu) je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.
 4. Vylúčenie zodpovednosti za cudzie internetové stránky
  1. Jednotlivé časti Stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy na iné internetové stránky prevádzkované inými subjektami (ďalej len „Odkazy“), ktorých obsah Poskytovateľ nemusí poznať a nemá možnosť ovplyvniť. Poskytovateľ za obsah týchto internetových stránok žiadnym spôsobom nezodpovedá. Informácie sprístupnené na Odkazoch nie je možné považovať za informácie Poskytovateľa a Poskytovateľ sa týmto od týchto informácií dištancuje. Poskytovateľ predovšetkým žiadnym spôsobom nezodpovedá za dodržanie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích osôb, ku ktorému by na Odkazoch došlo. 
  2. Poskytovateľ nezodpovedá za porušovanie autorských práv, ochranných známok ani iných práv duševného vlastníctva a ochranu osobnosti, ktoré môže nastať na Odkazoch.
 5. Obmedzenie zodpovednosti
  1. Zodpovednosť Poskytovateľa za škody spôsobené používaním Stránky sa obmedzuje na škody spôsobené úmyselne. Zároveň sa výška nároku na náhradu škody obmedzuje výškou predvídateľných škôd.
  2. Obmedzenie zodpovednosti v zmysle bodu 5.1 nemá vplyv na právnu zodpovednosť Poskytovateľa vyplývajúcu z kogentných zákonných ustanovení o zodpovednosti za škodu.
  3. Poskytovateľ sa snaží zabezpečiť, aby Stránka neobsahovala vírusy ani iný škodlivý obsah – úplnú neprítomnosť škodlivého obsahu však nie je možné garantovať. Z tohto dôvodu odporúčame pred sťahovaním dokumentov použiť opatrný prístup a zaistiť primeranú ochranu pred škodlivým obsahom (napr. použitím antivírusov).
 6. OBSAH POUŽITÝ NA STRÁNKE
  1. Beriete na vedomie, že všetky informácie (napr. súbory, text, softvér, fotografie, videá, obrázky), ku ktorým môžete mať prístup pri používaní Stránky (ďalej len „Obsah“) nemusia pochádzať od Poskytovateľa. Za obsah je zodpovedná osoba, od ktorej Obsah pochádza.
  2. Zároveň beriete na vedomie, že Obsah môže byť chránený autorským právom, ochrannou známkou alebo iným právom duševného vlastníctva.
  3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo Obsah filtrovať alebo odstraňovať, predovšetkým, ak hrozí zásah do práv iných subjektov. Poskytovateľ však nie je povinný Obsah nepretržite kontrolovať.
  4. Napriek tomu, že Poskytovateľ sa snaží, aby Stránka neoprávnene nezasahovala do práv iných osôb, nie je možné vylúčiť, že pri používaní Stránky sa môžete dostať do styku s Obsahom, ktorý môže byť urážlivý alebo neslušný. V tomto ohľade používate Stránku na vlastné riziko.
 7. Spôsob použitia STRÁNKY zo strany POUŽÍVATEĽA
  1. Súhlasíte s tým, že budete používať Stránku len na účely, ktoré sú dovolené týmito VPP a platnými právnymi predpismi.
  2. Nesmiete používať Stránku pre akýkoľvek účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito VPP. Nesmiete používať Stránku spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, preťažiť alebo zhoršiť fungovanie serveru Poskytovateľa. Zaväzujete sa, že sa nebudete pokúšať o získanie neoprávneného prístupu k Stránke, Chránenému obsahu, počítačovým systémom alebo sieťam pripojeným k serveru Poskytovateľa, a to prostredníctvom neoprávneného získavania hesiel alebo iných prostriedkov.
  3. Nesmiete v rámci používania Stránky nahrávať súbory, ktoré obsahujú vírusy, trójske kone, červy, poškodené súbory alebo iný podobný software či programy, ktoré by mohli poškodiť prevádzku služieb Poskytovateľa alebo majetok iných osôb.
  4. Nesmiete pozmeňovať alebo odstraňovať akékoľvek informácie o autorstve, zákonné alebo iné náležité informácie alebo označenie zdroja softvéru alebo iných materiálov obsiahnutých v nahrávaných údajoch. Zároveň je zakázané vytvárať si falošnú identitu.
  5. Zaväzujete sa, že pri používaní Stránky budete nahrávať len obsah (obrázky a iný obsah chránený autorských právom), ktorého ste autorom, resp. ktorý je voľne šíriteľný alebo na ktorého používanie máte platnú licenciu v potrebnom rozsahu. V opačnom prípade zodpovedáte sa porušenie práva duševného vlastníctva tretej osoby, a to predovšetkým v dôsledku použitia diela bez súhlasu osoby vykonávajúcej práva k danému dielu. Ste zároveň povinný zdržať sa vytvárania či nahrávania obsahu, ktorý porušuje alebo zasahuje do práv tretích osôb (predovšetkým do práva na ochranu osobnosti).
  6. V prípade porušenia povinnosti v zmysle bodu 7.5 ste povinný nahradiť Poskytovateľovi akúkoľvek škodu, ktorú si budú u neho tretie osoby uplatňovať a zároveň mu nahradiť akúkoľvek inú s tým súvisiacu ujmu.
 8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Súhlasíte s použitím Vašich osobných údajov v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov a súkromia „Privacy policy,“ ktoré sú zverejnené na Stránke Poskytovateľa.
  2. Za týmto účelom je dôležité, aby ste si pravidlá ochrany osobných údajov a súkromia „Privacy policy“ riadne prečítali a ich obsah pozorne naštudovali. Vyjadrením súhlasu s týmito VPP vyjadrujete zároveň súhlas s podmienkami ochrany osobných údajov a súkromia „Privacy policy“.
 9. RIEŠENIE SPOROV
  1. Strany sa výslovne zhodli na tom, že právne vzťahy vyplývajúce z týchto VPP, vzájomné vzťahy medzi Stranami, vzťahy vznikajúce v dôsledku a na základe týchto VPP (zodpovednostné vzťahy) sa riadia vo veciach, ktoré neupravujú tieto VPP, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.
  2. Strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k odstráneniu prípadných sporov vyplývajúcich z týchto VPP vzájomnou dohodou.
  3. Prípadné spory medzi Stranami budú riešiť Strany cestou zmieru.
  4. Pokiaľ nedôjde k zmierlivému vyriešeniu sporu, nezhody alebo nezrovnalosti do 30 dní od ich vzniku, Strany sa zaväzujú predložiť tieto spory, ich nezhody alebo nezrovnalosti mieste a vecne príslušnému súdu v Slovenskej republike.
 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. V prípade, ak akékoľvek ustanovenie týchto VPP je alebo sa stane neúplným, neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia týchto VPP, okrem prípadu, ak z ich povahy, obsahu alebo okolností, za ktorých bolo medzi Stranami dojednané vyplýva, že ho nie je možné oddeliť od ostatného obsahu VPP.
  2. Potvrdzujete, že tieto VPP budete v plnom rozsahu rešpektovať a plniť práva a povinnosti z nich vyplývajúce.
  3. Tieto VPP nadobúdajú účinnosť dňa 1. 6. 2016.

Vĺčata majú nový domov

Impact Games a Vĺčatá sa spájajú pod značkou Impact Games

Náš obsah ďalej nájdete na blogu

gamifactory.eu