Vĺčatá.sk
Hranie sa môže vzdelávať

Nájdite vhodnú hru pre svoje dieťa

Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov („Privacy policy“) pri POUŽÍVANÍ STRÁNKY <https://www.vlcata.sk>

  1. PREDMET A ÚČEL
   1. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Privacy policy“) podrobne upravujú ochranu Vašich osobných údajov pri používaní a tvorení obsahu internetovej stránky (ďalej len „Stránka“) občianskeho združenia Vĺčatá.sk, so sídlom: Kaplna 96, 90084 Kaplna, Slovenská republika, IČO: 42264171, zaregistrovanej na sekcii verejnej správy Ministerstva vnútra SR (ďalej aj „Poskytovateľ“).
   2. Kontaktné údaje Poskytovateľa:
    email: redakciavlcata@gmail.com
    tel. č.: +421 907 223 297
   3. Tieto Privacy policy sa vzťahujú na všetkých používateľov Stránky, ktorí vytvárajú jej obsah a na všetkých používateľov stránky, ktorý súhlasili s ukladaním údajov vo forme „cookies“.
   4. Je dôležité, aby ste si Privacy policy dôkladne prečítali. Používaním Stránky výslovne vyjadrujete súhlas s týmito Privacy policy.
   5. Poskytovateľ môže priebežne vykonávať zmeny v týchto Privacy policy. Keď dôjde k zmenám, bude Používateľ vopred požiadaný, aby s takouto zmenou vyjadril súhlas.

 

  1. VYMEDZENIE A VÝKLAD POJMOV
   1. Nasledujúce termíny použité v týchto Pripacy policy s veľkým začiatočným písmenom, pokiaľ nebudú inak definované, budú mať význam určený v týchto Privacy policy.
   2. Spolupracovník“ je osoba, ktorá bola poverená vytváraním obsahu Stránky.
   3. Používateľ“ je Spolupracovník alebo iná osoba, ktorá používa Stránku a ktorá súhlasila so spracovaním jej osobných údajov.
   4. Strana“ je Poskytovateľ alebo Používateľ. Použitie v množnom čísle („Strany“) znamená Poskytovateľ a Používateľ.
   5. Údaje“ sú všetky informácie zhromažďované o Používateľoch alebo iných osobách.
   6. Osobné údaje“ sú Údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
   7. Zákon“ je zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

  1. ZHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE
   1. Pri používaní Stránky budeme spracúvať nasledovné Údaje o Spolupracovníkoch:
   2. meno a priezvisko;
   3. emailová adresa;
   4. krátky text o osobe Spolupracovníka;
   5. odkaz na web Spolupracovníka, pokiaľ ho Spolupracovník zverejnil;
   6. odkaz na sociálne siete Spolupracovníka, pokiaľ ich Spolupracovník zverejnil;
   7. cookies, v ktorých sa ukladá používateľské meno do redakčného systému, dvojitý hash hesla a informáciu o tom, či je Spolupracovník v redakčnom systéme prihlásený
   8. Pri Používateľoch, ktorí nie sú Spolupracovníci, budeme spracúvajú tieto Údaje:
   9. Používateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť či poskytne údaje požadované v ods. 3.1. až 3.2. na účel a spôsob použitia uvedený v týchto Privacy policy. Spolupracovník si je vedomý, že meno, priezvisko, emailová adresa a krátky popis sú podmienkou prístupu k spracovaniu obsahu Stránky a neposkytnutím týchto údajov mu nebude umožnený prístup k vytváraniu obsahu Stránky.  
   10. Ak zdieľate osobné údaje, vrátane fotografií v rámci používania Stránky, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky informácie ktoré odošlete, môžu iní Používatelia čítať, prezerať, zhromažďovať alebo používať. Tiež ich môžu použiť s cieľom kontaktovať vás, odoslať vám nevyžiadané správy či použiť ich na účely, nad ktorými nemáte kontrolu.
   11. Používateľovi prislúchajú všetky práva vymedzené v § 28 Zákona.
   12. Používateľ sa zaväzuje poskytnúť len pravdivé a úplné údaje. V prípade poskytnutia nepravdivých alebo neúplných údajov, Používateľ sám zodpovedá za následky takéhoto konania.

 

  1. ÚČEL SPRACOVANIA

   1. Údaje, ktoré Poskytovateľ zhromažďuje pri používaní Stránky, používa na poskytovanie, udržiavanie, ochranu a zlepšovanie Stránky.
   2. Údaje uvedené v bode 3.1 Prevádzkovateľ spracúva za účelom identifikácie Spolupracovníkov. Stránka nemôže byť poskytovaná na anonymnej báze, nakoľko na jej efektívne používanie a zabránenie zneužívaniu je potrebné Spolupracovníkov identifikovať. Cookies uvedené v bode 3.1 sa spracúvajú za účelom prihlásenia do rozhrania zmeny obsahu Stránky, štatistiky a bezpečnostných opatrení.
   3. Údaje uvedené v bode 3.2 sú spracúvané za účelom zabezpečenia funkčnosti Stránky pre daného Používateľa.
   4. Stránka umožňuje zdieľať informácie s ostatnými Používateľmi. Beriete na vedomie, že keď zdieľate údaje verejne, vyhľadávacie nástroje ich môžu indexovať.

 

  1. ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV
   1. Vo vzťahu k Spolupracovníkom budú za účelom ich prezentácie zverejňované nasledovné údaje:
   2. meno a priezvisko;
   3. emailová adresa;
   4. krátky text o osobe Spolupracovníka;
   5. odkaz na web Spolupracovníka, pokiaľ ich Spolupracovník zverejnil;
   6. odkaz na sociálne siete Spolupracovníka, pokiaľ ich Spolupracovník zverejnil.
   7. Účelom zverejňovania údajov je dosiahnutie účelu Stránky, ktorým je informovanie rodičov o pôsobení a vplyve počítačových hier na ich deti. Používateľ si je vedomý, že zverejnené údaje môžu byť ďalej spracovávané inými Používateľmi alebo inými osobami.

 

  1. AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV
  2. Ak sú Údaje nesprávne, snažíme sa Vám ponúknuť možnosť ich ihneď aktualizovať alebo odstrániť, okrem prípadov, keď musíme tieto údaje z oprávnených obchodných alebo právnych dôvodov uchovávať.
  3. LIKVIDÁCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   1. Vo vzťahu k Osobným údajom, ktoré Poskytovateľ od Používateľov získava a zhromažďuje pri registrácii a používaní Stránky na účel uvedený v článku 4 týchto Privacy policy, sa Poskytovateľ zaväzuje pristúpiť k likvidácii týchto Osobných údajov v súlade so zákonom, bezodkladne po splnení účelu spracovania osobných údajov.

 

  1. POUČENIE O DOBROVOĽNOSTI
   1. Používatelia poskytujú Údaje uvedené v čl. 3 týchto Privacy policy na účel uvedený v čl. 4 dobrovoľne.

 

  1. RIEŠENIE SPOROV
   1. Strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k odstráneniu prípadných sporov vyplývajúcich z týchto Privacy policy vzájomnou dohodou.
   2. Prípadné spory medzi Stranami budú riešiť Strany cestou zmieru.
   3. Pokiaľ nedôjde k zmierlivému vyriešeniu sporu, nezhody alebo nezrovnalosti do 30 dní od ich vzniku, Strany sa zaväzujú predložiť tieto spory, ich nezhody alebo nezrovnalosti mieste a vecne príslušnému súdu v Slovenskej republike.
   4. Používateľ, ktorý tvrdí, že je priamo dotknutý na svojich právach ustanovených Zákonom je oprávnený podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 62 a nasl. Zákona.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia prebieha výlučne formou elektronickej komunikácie, a to prednostne formou správ elektronickej pošty. Za týmto účelom Používateľ v plnom rozsahu zodpovedá za funkčnosť svojej schránky elektronickej pošty uvedenej pri registrácii. Všetky informácie, ktorých odoslanie preukáže Poskytovateľ, sa považujú za riadne doručené, a to počnúc piatym dňom odo dňa odoslania takejto informácie.
  2. Potvrdzujete, že tieto Privacy policy ste si pozorne prečítali, budete ich v plnom rozsahu rešpektovať a plniť práva a povinnosti z nich vyplývajúce.
  3. Tieto Privacy policy nadobúdajú účinnosť dňa 26.5.2015.

Ľubica Drangová, riaditeľ

Vĺčata majú nový domov

Impact Games a Vĺčatá sa spájajú pod značkou Impact Games

Náš obsah ďalej nájdete na blogu

gamifactory.eu