Deti, rodičia, učitelia, ich práva a povinnosti v online prostredí

Právo a zákony sa nás vzťahujú v každej oblasti, digitálny svet nie je výnimkou. Viete aké práva sa uplatňujú na internete a pred čím sa treba chrániť?

Internet využíva väčšina z nás skoro každý deň. Online aktivity, ale zahŕňajú aj isté riziká, práve preto je vhodné poznať práva a povinnosti v online svete.

Medzi deťmi sú často obľúbenými sociálne siete, ktoré sa stávajú aj problematickými. Na tieto stránky by sa podľa  nariadenia o ochrane osôb a spracúvaní osobných údajov, mali deti zaregistrovať až po dovŕšení 16 rokov. Vek 16 rokov platí pre Slovensko, avšak v iných krajinách EÚ môže byť hranica veku iná. Siete ako Facebook a Instagram, ale majú vo všeobecných podmienkach používania uvedený vek 13 rokov. Údaj o veku si žiaľ dieťa môže pri registrácií vymyslieť a vstúpiť do online sveta aj omnoho skôr. Takéto obídenie pravidiel, žiaľ nie je nijak kontrolovateľné. Jedinou možnosťou je účet osoby, ktorá nemá požadovaný vek nahlásiť. Zodpovednou osobou je však vždy rodič, ktorý by mal s dieťaťom diskutovať o tom, prečo je táto hranica na sociálnych sieťach nastavená, a prečo nie je vhodné ju porušovať. Chrániť svoje deti  môžete napríklad pomocou Family link od Google. Prostredníctvom tejto služby môžete vytvoriť svojmu dieťaťu e-mail, sledovať jeho aktivity, spravovať aplikácie, uzamknúť zariadenie a dokonca sledovať aj polohu.

Prečo by sme mali byť v online prostredí ostražití? Pri aktivitách v internetovom prostredí za sebou zanechávame dáta, tie sa inak nazývajú aj Digitálna stopa. Môže to byť čokoľvek, napríklad záznam o vašej polohe, dáta o vašom vyhľadávaní v prehliadači, aktivita na webových stránkach, ale aj vytvorenie profilu na sociálnych sieťach, uverejnené príspevky či história chatu. Všetky tieto informácie získané z online prostredia sa tak stávajú zneužiteľnými. Často sa to týka krádeže osobných údajov, údajov z kreditných kariet, zneužitie e-mailovej adresy, nevyžiadaná reklama alebo aj kyberšikana.

Pre lepšie uchopenie témy slúži aj hra Interland od Google. Hráči musia dávať pozor na svoje osobné údaje, byť ostražitý voči hackerom, alebo sa postaviť kyberšikane. Hra je dostupná so slovenským dabingom. Pre hravé vzdelávanie môžete využiť aj on-line vzdelávací Kurz digitálnej stopy. Deti môžu prejsť príbehom rovesníčky Báry a zamyslieť sa tak nad danou témou a svojím správaním na internete. Kurz je prístupný pre väčšinu počítačov a tabletov, preferovaným prehliadačom pre plnú funkčnosť je Google Chrome.

Ak sa stretnete s akýmkoľvek náznakom šikany je nevyhnutné okamžite reagovať. Veľmi dôležitá je práve prevencia a komunikácia s deťmi. Dieťa by malo byť zoznámené s možnými rizikami a mať istotu, že sa môže niekomu zdôveriť. Obrátiť sa môže aj na spolužiaka/spolužiačku, ktorí by to, ale mali nahlásiť zodpovednej osobe. Inak je potrebné kontaktovať napríklad triedneho učiteľa, školského koordinátora prevencie alebo riaditeľa školy, ktorých povinnosťou je túto situáciu neodkladne riešiť, prípadne to ohlásiť Polícií SR. Šikana v akejkoľvek podobe môže byť priestupkom alebo až trestným činom.

Ak pôsobíte v školskom prostredí je potrebné mať povedomie o autorskom práve a taktiež o ochrane osobných údajov resp. GDPR ( Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Vybrali sme pár základných odpovedí, pri ktorých sú často nevedomé porušované práva a zákony.

Ako používať dielo chránené autorským právom, aby som nič neporušil/a?

Platí, že na akékoľvek použitie takéhoto diela potrebujete povolenie od autora. Existujú však výnimky, keď povolenie nepotrebujete. Napríklad pri použití diela ho musíte správne citovať. Ak vytvárate rozmnoženinu a následne využívate dielo na vyučovaní platí, že je to vyhotovenie len pre súkromnú potrebu resp. pre daný účel (§ 42 – § 45, Autorský zákon č.185/2015 Z.z). Slúžiť však musí len ako názorná ukážka a nesmie pri tom dochádzať k majetkovému prospechu. Znamená to, že nemôžete žiakom poskytnúť celú naskenovanú knihu, ale nejakú jej krátku časť áno a samozrejme zadarmo. Ak máte školský portál, kde chcete svojím žiakom zverejniť časť naskenovanej knihy, je to taktiež v súlade so zákonom. Vzťahujú sa na to, ale pravidlá. Portál musí slúžiť výhradne na odôvodnené vyučovacie účely a je vhodné ho zabezpečiť napr. heslom aby obsah slúžil výhradne žiakom.

Nezabúdajte aj na to, že v škole žiak nesmie používať mobilný telefón (§ 20 Vyhláška MŠ SR 320/2008). Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu. Avšak vyučujúci nemá právo vziať žiakovi mobilný telefón. Riaditeľ alebo učiteľ môže uložiť len dané vymedzené opatrenia vo výchove, ktoré vyplývajú zo zákona a školského poriadku.

 

Zdroje:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/320/20150901 – Vyhláška,Ministerstva školstva Slovenskej republiky, 320/2008 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185 – Zákon č.185/2015 Z.z. Autorský zákon

https://repozitar.kmkd.uniza.sk/xmlui/bitstream/handle/kmkd_hdl/40/Autorske_pravo_na_skolach.pdf?sequence=1&isAllowed=y – Autorské právo na školách

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach – https://www.kybersikanovanie.sk/images/smernica36-18.pdf

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-online-privacy/index_sk.htm 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf – Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016

Ivana Syrovátková

Ivana študuje informačné štúdia v Prahe a zaujíma sa o využívanie technológií vo vzdelávaní. Rada číta, kreatívne tvorí a lieta po lesoch a horách.

Vĺčata majú nový domov

Impact Games a Vĺčatá sa spájajú pod značkou Impact Games

Náš obsah ďalej nájdete na blogu

gamifactory.eu